Điểm hẹn Jack London v2

Điểm hẹn Jack London

Điểm hẹn Jack London

Điểm hẹn Jack London

Điểm hẹn Jack London 

Điểm hẹn Jack London . Hình ảnh của  Điểm hẹn Jack London , Điểm hẹn Jack London , Điểm hẹn Jack London .

Điểm hẹn Jack London

Điểm hẹn Jack London 

Điểm hẹn Jack London . Hình ảnh của  Điểm hẹn Jack London , Điểm hẹn Jack London , Điểm hẹn Jack London .

Điểm hẹn Jack London

Điểm hẹn Jack London 

Điểm hẹn Jack London . Hình ảnh của  Điểm hẹn Jack London , Điểm hẹn Jack London , Điểm hẹn Jack London .

Điểm hẹn Jack London

Điểm hẹn Jack London 

Điểm hẹn Jack London . H ình ảnh của  Điểm hẹn Jack London , Điểm hẹn Jack London , Điểm hẹn Jack London .
Điểm hẹn Jack London . H ình ảnh của  Điểm hẹn Jack London , Điểm hẹn Jack London , Điểm hẹn Jack London .

Hình ảnh chủ đề của Điểm hẹn Jack London, Điểm hẹn Jack London, Điểm hẹn Jack London. 

Điểm hẹn Jack London 

Hình ảnh của , , . 

About the author

Nguyễn Thị Mai Hương làm việc cho một tổ chức của Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thường có cơ hội sang Mỹ công tác, chị đã tranh thủ thăm quan nhiều điểm đến và viết bài về những nơi này như một niềm vui và một cách để lưu giữ kỷ niệm trong những chuyến đi.

Leave a Reply